میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۹
 
 
چهارجوابی
بنشینند تا صبح گوسفند بشمارند
برادر بقایی: ما درخواستمان این بود که سالن بزرگتر باشد تا خبرنگاران و مردم نیز بتوانند حاضر شوند چراکه جای محیط دادگاه ...
نقطه‌چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
برادر بقایی: ما درخواستمان این بود که سالن بزرگتر باشد تا خبرنگاران و مردم نیز بتوانند حاضر شوند چراکه جای محیط دادگاه ... بود.
الف) مثل هتل پنج ستاره
ب) مثل تفریحگاه
ج) مثل شهربازی
د) هیچکدام 

یک مقام آگاه: کسی که در خراسان دستش را قطع کردند دویست گوسفند دزدیده بود که در جراید نوشته‌اند فقط سه راس گوسفند دزدیده است.
با توجه به این اظهارنظر و در نظر گرفتن این نکته که قیمت هر راس گوسفند حداقل سیصد هزارتومان است با سه هزار میلیارد تومان چند گوسفند می‌شود خرید؟
الف) صد هزار راس گوسفند
ب) یک میلیون راس گوسفند
ج) ده میلیون راس گوسفند
د) خیلی گوسفند
کد مطلب: 103139
 
Share/Save/Bookmark