میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۲
 
 
پیش‭ ‬بینی‭ ‬نوام‭ ‬چامسکی‭ ‬درباره‭ ‬جهان‭ ‬پساکرونا
پیش‭ ‬بینی‭ ‬نوام‭ ‬چامسکی‭ ‬درباره‭ ‬جهان‭ ‬پساکرونا
 

نوام‭ ‬چامسكي‭ ‬زبان‭ ‬شناس‭ ‬و‭ ‬تحليلگر‭ ‬سياسي‭ ‬۹۱‭ ‬ساله‭ ‬از‭ ‬ايالت‭ ‬آريزوناي‭ ‬آمريكا،‭ ‬جائيكه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬ويروس‭ ‬فراگير‭ ‬كرونا‭ ‬در‭ ‬خود‭-‬انزوا‭ (‬self‭ ‬isolation‭) ‬بسر‭ ‬ميبرد،‭ ‬روز‭ ‬شنبة‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬شبكه‭ ‬تلويزيون‭ ‬“دمكراسي‭ ‬در‭ ‬جنبش‭ ‬اروپا‭ ‬۲۰۲۵‭ (‬DiEM۲۵‭)‬”‭ ‬درباره‭ ‬موضوع‭ ‬كرونا‭ ‬گفتگويي‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زير‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬بحران‭ ‬سلامتي‭ ‬كه‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬براي‭ ‬بشر‭ ‬امروز‭ ‬ايجاد‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬بسيار‭ ‬خطرناك‭ ‬و‭ ‬جدي‭ ‬ميباشد‭ ‬و‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬عواقب‭ ‬وخيم‭ ‬تري‭ ‬در‭ ‬آينده‭ ‬ببار‭ ‬آورد‭. ‬اما‭ ‬اين‭ ‬بحران‭ ‬موقتي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بحران‭ ‬دائمي‭ ‬بسيار‭ ‬خطرناكتر‭ ‬و‭ ‬جدي‭ ‬تر‭ ‬كه‭ ‬هستي‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يكباره‭ ‬ازميان‭ ‬برمي‭ ‬دارد،‭ ‬روبرو‭ ‬هستيم‭. ‬اين‭ ‬دو‭ ‬بحران‭ ‬يكي‭ ‬جنگ‭ ‬هسته‭ ‬اي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬گرم‭ ‬شدن‭ ‬كرة‭ ‬زمين‭. ‬بايد‭ ‬اذعان‭ ‬نمود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬تهديدات‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬هسته‭ ‬اي‭ ‬و‭ ‬گرم‭ ‬شدن‭ ‬كره‭ ‬زمين‭ ‬تهديداتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بدليل‭ ‬اِعمال‭ ‬سياست‭ ‬هاي‭ ‬نئوليبراليسم‭ ‬ايجاد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬نيز‭ ‬شدت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭. ‬بديهي‭ ‬است‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پايان‭ ‬گرفتن‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬جهان‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬گزينه‭ ‬محتمل‭ ‬روبرو‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬يا‭ ‬بر‭ ‬تعداد‭ ‬نظام‭ ‬هاي‭ ‬تماميت‭ ‬خواه‭ ‬و‭ ‬مستبد‭ ‬بمراتب‭ ‬ددمنش‭ ‬تر‭ ‬افزوده‭ ‬ميگردد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬يك‭ ‬بازسازي‭ ‬بنيادين‭ ‬با‭ ‬شرايط‭ ‬انساني‭ ‬تر‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬ايجاد‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬سرنوشت‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬دستان‭ ‬دلقك‭ ‬هاي‭ ‬بيمارگونه‭ ‬اجتماعي‭ ‬مانند‭ ‬ترامپ‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬همفكرش‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬قراردارد‭. ‬براي‭ ‬مثال،‭ ‬قدرت‭ ‬آمريكا‭ ‬بسيار‭ ‬فراگير‭ ‬است‭ ‬زيرا‭ ‬آمريكا‭ ‬تنها‭ ‬كشوري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حداكثر‭ ‬فشارهاي‭ ‬رواني‭ ‬و‭ ‬تحريم‭ ‬هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬ساير‭ ‬كشورها‭ ‬مانند‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬كوبا‭ ‬اِعمال‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها‭ (‬بويژه‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپائي‭) ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬ساخته‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬سياست‭ ‬هاي‭ ‬غير‭ ‬انساني‭ ‬آن‭ ‬پيروي‭ ‬كنند‭.‬
همانطور‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬هستيم‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬در‭ ‬پيروي‭ ‬از‭ ‬استاد‭ ‬خود‭ ‬اقدام‭ ‬كرده‭ ‬اند‭. ‬بدون‭ ‬ترديد‭ ‬فقط‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬كشوها‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تحريم‭ ‬هاي‭ ‬اعمال‭ ‬شده‭ ‬رنج‭ ‬بسيار‭ ‬ميبرند‭. ‬اما‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كشورهاي‭ ‬تحريم‭ ‬شده‭ ‬اتفاق‭ ‬جالبي‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬۵۲‭ ‬پزشك‭ ‬كوبايي‭ ‬براي‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬پرسنل‭ ‬پزشكي‭ ‬ايتاليا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زير‭ ‬فشار‭ ‬شديد‭ ‬و‭ ‬خستگي‭ ‬مستمر‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مشغولند،‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬لومباردي‭ ‬مستقر‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬آلمان‭ ‬با‭ ‬سيستم‭ ‬پيشرفته‭ ‬پزشكي‭ ‬خود‭ ‬حتي‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬يونان‭ ‬كمك‭ ‬نمايد‭.‬
بدون‭ ‬ترديد‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬فجايع‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬فرا‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ (‬مانند‭ ‬غرق‭ ‬شدن‭ ‬هزاران‭ ‬مهاجر‭ ‬و‭ ‬پناهنده‭ ‬در‭ ‬درياي‭ ‬مديترانه،‭ ‬اعمال‭ ‬تحريم‭ ‬هاي‭ ‬غير‭ ‬انساني‭ ‬گسترده،‭ ‬جنگ‭ ‬هاي‭ ‬خانمانسور،‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬رژيم‭ ‬هاي‭ ‬فرا‭ ‬مرتجع‭ ‬و‭ ‬مستبد‭ ‬و…‭) ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقطع‭ ‬تمدن‭ ‬غرب‭ ‬براي‭ ‬بشريت‭ ‬ويران‭ ‬كننده‭ ‬ميباشد‭.‬
حال‭ ‬اگر‭ ‬ميخواهيم‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬كرونا‭ ‬مقابله‭ ‬كنيم‭ ‬بايد‭ ‬رفتار‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬پيشة‭ ‬خود‭ ‬كنيم‭. ‬بايد‭ ‬كليه‭ ‬نيروها‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬بردن‭ ‬دشمن‭ ‬نامرئي‭ ‬بشريت‭ ‬بسيج‭ ‬كنيم‭. ‬بسيج‭ ‬مالي‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬جهاني‭ ‬دوم‭ ‬مثال‭ ‬خوبي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مورد‭ ‬است‭. ‬بنابراين‭ ‬كشورهاي‭ ‬ثروتمند‭ ‬مانند‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬ديگر‭ ‬كشورها‭ ‬مستقيم‭ ‬و‭ ‬غير‭ ‬مستقيم‭ ‬لشگر‭ ‬كشي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬با‭ ‬ديگر‭ ‬متحدان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬گوشه‭ ‬از‭ ‬جهان‭ ‬بلوا‭ ‬براه‭ ‬اندازند‭ (‬جنگ‭ ‬يمن،‭ ‬سوريه‭ ‬و‭ ‬ليبي‭) ‬بهتر‭ ‬آنست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نيرو‭ ‬و‭ ‬پتانسيل‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬بهبود‭ ‬زندگي‭ ‬انسانها‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭.‬
با‭ ‬پايان‭ ‬گرفتن‭ ‬بحران‭ ‬كرونا،‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬بايد‭ ‬تصميم‭ ‬بگيرند‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬چه‭ ‬الگو‭ ‬و‭ ‬عقيده‭ ‬اي‭ ‬ميخواهند‭ ‬آينده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بنا‭ ‬سازند‭. ‬زيرا‭ ‬ميدانيم‭ ‬كه‭ ‬منشاء‭ ‬همه‭ ‬نابساماني‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬عميق‭ ‬اقتصادي،‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬سياسي‭ ‬بخاطر‭ ‬اِعمال‭ ‬سياست‭ ‬هاي‭ ‬نئوليبراليسم‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬جهاني‭ ‬است‭. ‬براي‭ ‬مثال،‭ ‬از‭ ‬مدتها‭ ‬پيش‭ ‬نئوليبراليسم‭ ‬ميدانست‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬بيماري‭ ‬فراگير‭ ‬و‭ ‬كمي‭ ‬متفاوت‭ ‬با‭ ‬بيماري‭ ‬سارس‭ (‬SARSr‭-‬CoV‭) ‬كه‭ ‬گونه‭ ‬اي‭ ‬از‭ ‬كرونا‭ ‬ويروس‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬خواهد‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬مبتلا‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬سياست‭ ‬نئوليبراليسم‭ ‬ميتوانست‭ ‬براي‭ ‬پيشگيري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬دست‭ ‬بكار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬واكسن‭ ‬آنرا‭ ‬تهيه‭ ‬كند‭. ‬اما‭ ‬كمپانيهاي‭ ‬خصوصي‭ ‬داروسازي‭ (‬Big‭ ‬Pharma‭) ‬همراه‭ ‬با‭ ‬لابي‭ ‬هاي‭ ‬وابسته،‭ ‬برايشان‭ ‬ساختن‭ ‬انواع‭ ‬كرم‭ ‬پودرهاي‭ ‬جديد‭ ‬سودآورتر‭ ‬از‭ ‬ساختن‭ ‬واكسن‭ ‬كرونا‭ ‬ميباشد‭. ‬ويروسي‭ ‬كه‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بخطر‭ ‬انداخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬aهر‭ ‬روز‭ ‬پشته‭ ‬اي‭ ‬از‭ ‬كشته‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬بجاي‭ ‬ميگذارد‭. ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشيد‭ ‬كه‭ ‬تهديد‭ ‬فلج‭ ‬اطفال‭ ‬با‭ ‬واكسن‭ ‬سالك‭ (‬SALK‭) ‬پايان‭ ‬يافت‭ ‬واكسني‭ ‬كه‭ ‬توسط‭ ‬يك‭ ‬نهاد‭ ‬دولتي‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬ثبت‭ ‬اختراع‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬همگان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬همين‭ ‬اقدام‭ ‬ميتوانست‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬انجام‭ ‬گيرد‭ ‬اما‭ ‬طاعون‭ ‬نئوليبراليسم‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬همه‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬ما‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬دلايلي‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬تر‭ ‬ذكر‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجهي‭ ‬نشد‭. ‬براي‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬اكتبر‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۹‭ ‬يك‭ ‬شبيه‭ ‬سازي‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ويروس‭ ‬فرا‭ ‬گير‭ ‬جهاني‭ ‬در‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬آمريكا‭ ‬بعمل‭ ‬آمد،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬اقدام‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬سطح‭ ‬شبيه‭ ‬سازي‭ ‬باقي‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬اعتنائي‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نكردند‭. ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬۳۱‭ ‬دسامبر‭ ‬چين،‭ ‬سازمان‭ ‬بهداشت‭ ‬جهاني‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وجود‭ ‬يك‭ ‬ويروس‭ ‬آگاه‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬دانشمندان‭ ‬چيني‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬را‭ ‬شناسائي‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬جهان‭ ‬قرار‭ ‬دادند‭. ‬كشورهاي‭ ‬منطقه‭ ‬مانند‭ ‬چين،‭ ‬كره‭ ‬جنوبي‭ ‬و‭ ‬تايوان‭ ‬بي‭ ‬درنگ‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬زدند‭. ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬نيز‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مورد‭ ‬اقدام‭ ‬شد‭. ‬آلمان‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬سيستم‭ ‬بيمارستاني‭ ‬پيشرفته‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬اطميناني‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬كمك‭ ‬ديگران‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬مهار‭ ‬نمود‭. ‬اما‭ ‬ديگر‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپائي‭ ‬كم‭ ‬كاري‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬گرفتند‭. ‬بدترين‭ ‬اين‭ ‬كشورها‭ ‬انگلستان‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬آمريكاي‭ ‬شمالي‭. ‬دگر‭ ‬بار‭ ‬بايد‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭ ‬زمانيكه‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬بحران‭ ‬جهاني‭ ‬غلبه‭ ‬كنيم،‭ ‬دو‭ ‬گزينه‭ ‬محتمل‭ ‬فرداي‭ ‬سرنوشت‭ ‬بشريت‭ ‬را‭ ‬تعيين‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬نخست،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بحران،‭ ‬يا‭ ‬بر‭ ‬تعداد‭ ‬نظامهاي‭ ‬فرا‭ ‬اقتدارگرا،‭ ‬مستبد‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬رحم‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬مال‭ ‬انسانها‭ ‬افزوده‭ ‬ميگردد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬با‭ ‬همت‭ ‬و‭ ‬مقاومت‭ ‬توده‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان،‭ ‬بازسازي‭ ‬بنيادين‭ ‬نظام‭ ‬هاي‭ ‬حاكم‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬بهتر‭ ‬شدن‭ ‬شرايط‭ ‬زندگي‭ ‬انسان‭ ‬آغاز‭ ‬ميگردد‭.‬
اما‭ ‬هنوز‭ ‬امروز‭ ‬بشريت‭ ‬با‭ ‬وقوع‭ ‬يك‭ ‬جنگ‭ ‬هسته‭ ‬اي‭ ‬از‭ ‬طرفي‭ ‬و‭ ‬فاجعه‭ ‬تخريب‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬هستي‭ ‬و‭ ‬نسل‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬نابود‭ ‬خواهد‭ ‬ساخت،‭ ‬دست‭ ‬بگريبان‭ ‬است‭. ‬بنابراين‭ ‬لحظات‭ ‬كنوني‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهم‭ ‬ترين‭ ‬لحظات‭ ‬تاريخ‭ ‬بشر‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬لحظات‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬است‭ ‬بلكه‭ ‬آگاهي‭ ‬از‭ ‬نقص‭ ‬و‭ ‬عيوب‭ ‬نظام‭ ‬هاي‭ ‬جهاني‭ ‬و‭ ‬نارسائي‭ ‬عملكرد‭ ‬سيستم‭ ‬اقتصادي‭ ‬آنها‭ ‬ميباشد‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬بهبود‭ ‬آينده‭ ‬بشريت‭ ‬تغيير‭ ‬كنند‭. ‬بنابراين‭ ‬ويروس‭ ‬كرونا‭ ‬يك‭ ‬هشدار‭ ‬و‭ ‬زنگ‭ ‬خطر‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬فجايع‭ ‬آينده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬بي‭ ‬توجهي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬هشدار‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬واكاوي‭ ‬و‭ ‬جستجو‭ ‬به‭ ‬ريشه‭ ‬هاي‭ ‬چنين‭ ‬بحران‭ ‬هاي‭ ‬فرا‭ ‬گير،‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬آينده‭ ‬وخيم‭ ‬تري‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬رقم‭ ‬خواهد‭ ‬زد‭. ‬اما‭ ‬بايد‭ ‬اذعان‭ ‬كرد‭ ‬قرنطينه‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬ميليارد‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كره‭ ‬زمين‭ ‬به‭ ‬انزوا‭ ‬كشانده‭ ‬فقط‭ ‬مختص‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬بشريت‭ ‬سالها‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬از‭ ‬انزواي‭ ‬مخرب‭ ‬اجتماعي‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امرور‭ ‬آنرا‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬حس‭ ‬ميكند‭. ‬بايد‭ ‬با‭ ‬بازآفريني‭ ‬اوراق‭ ‬قرضه‭ ‬اجتماعي‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬روشي‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬نيازمندان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬بشتابيم‭. ‬اما‭ ‬آنچه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬عصري‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تشكل‭ ‬و‭ ‬تجمع‭ ‬رو‭ ‬در‭ ‬رو‭ ‬تا‭ ‬مدتي‭ ‬محروم‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬بر‭ ‬ميآيد،‭ ‬ارتباط‭ ‬اينترنتي‭ ‬جهت‭ ‬سازماندهي،‭ ‬ايجاد‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬سازمان‭ ‬هاي‭ ‬مردم‭ ‬نهاد،‭ ‬بسط‭ ‬تحليل‭ ‬مسائل‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬جوامع‭ ‬امروزي‭ ‬و‭ ‬مشورت‭ ‬جهت‭ ‬حل‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬معضلات‭ ‬آنها‭ ‬ميباشد‭.‬
بشر‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬چنين‭ ‬مشكلاتي‭ ‬بسي‭ ‬سخت‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬امروزي‭ ‬روبرو‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬درايت،‭ ‬سخت‭ ‬كوشي‭ ‬و‭ ‬اتحاد‭ ‬بر‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬فائق‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬

کد مطلب: 113258
 
Share/Save/Bookmark