میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۰
 
 
دناپلاس نمک ندارد
یک مقام مسئول: چرا نمایندگان مجلس باید دناپلاس سوار شوند؟ ...

یک مقام مسئول: چرا نمایندگان مجلس باید دناپلاس سوار شوند؟
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف) نمایندگان مجلس باید با قالیچه سلیمان تردد کنند.
ب) چرا این مقام مسئول دناپلاس گیرش نیامده که سوار شود؟
ج) هر وسیله نقلیه ای که اهل سواری دادن باشد از دید نمایندگان مجلس پنهان نمی ماند.
د) تحویل دناپلاس به نمایندگان مجلس – زیرقیمت کارخانه و با اقساط مجهول المدت – هیچ ربطی به تخلفات خودروسازجماعت ندارد.
همان مقام مسئول: اقساط دنا پلاس ماهی هشت میلیون و دویست هزار تومان است.مگر نمایندگان مجلس چقدر حقوق می گیرند؟
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از پرسش های زیر فلسفی تر است؟
الف) یک راننده تاکسی اینترنتی هم دناپلاس دارد آن وقت نماینده مجلس نمی تواند قسطش را بپردازد؟
ب) نه اینکه خودتان پراید هاچ بک سوار می شوید؟
ج) فیلسوفی می گوید سرت را توی فیش حقوقی دیگران نکن تا دیگران سرشان را توی فیش حقوقی تو نکنند. پس بهتر نیست آدم سرش توی کار خودش باشد؟
د) آیا دناپلاس اسم رمز آشوب ها نیست؟
ایضا همان مقام مسئول: نمایندگان مجلس پس از دریافت دناپلاس چشم خود را به روی تخلفات خودروسازان می بندند؟
الف) نگو تو رو خدا
ب) مگه خودروساز تخلف هم می کنه؟
ج) بذارید یه لقمه دناپلاس از گلوی بندگان خدا پایین بره
د) دناپلاس قیمت میلیونی دارد اما نمک ندارد.

کد مطلب: 115550
 
Share/Save/Bookmark