جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌
خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد. سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد. وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود. سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود. اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود. سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود. سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است. وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود. سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است. وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد. وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود. وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند. به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند. سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود. وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود. سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است. وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد. سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند. سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود. اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است. وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است. جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است. سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است. سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد.
https://siasatrooz.ir/vdcd9k09.yt0xk6a22y.html
نام شما
آدرس ايميل شما

اذري
طرح امام حسن (ع) درستادكل به تصويب رسيده براي شاغلين اجراميشود ولي براي بازنشستگان اجرا نمي شود بازنشستگان جلوترازشاغلين خدمت ميكردند دليل اجرانشدن چيست
با سلام
شاید یکی از مظلوم ترین اقشار جامعه نیروهای مسلح باشند چرا که به خاطر برخی مسایل امنیتی نمی توانند مشکلات و معضلات خود را مانند سایر اقشار و اصناف در مجامع عمومی مطرح نمایند.
..................................................
محمد
علت اینکه طبق قانون خدمات کشوری به ازاء هرسال خدمت در جبهه 125 امتیاز به حقوق بازنشستگان بعد ازسال 1388 اعمال گردیده چرا برای بازنشستگان قبل از تاریخ فوق اجرا نگردیده وایا اجرا نخواهد گشت با تشکر
نیتی
باسلام لطفا بفرمایید سربازان آزاده (اسیر جنگ )که هم از ارتش حقوق مزایای کامل بااستفاده از خدمات درمانی ورفاهی ومعیشتی میگیرند وهم در آموزش پرورش استخدام هستند وحقوق کامل با مزایا میگیردند با توجه به ممنوعیت دو شغلی چه خواهد شد؟
سربازان جانباز زیر 25 سپاه
باسلام به سردار کمالی نظام وظیفه
بفرماید مقداری معتدل با سربازان
غایب برخورد کنند چون در24سال بعدازجنگ هیچوقت حضورسربازان درجنگ ارزش نداشته و غیر داوطلبانه تلقی شده چطور انتظار داریدغایبان
سربازی کم شوند. چرا حضور
سربازان درجنگ درهمه عرصه ها
نادیده گرفته شده درامریکا مبنای خدمات رسانی به بازماندگان جنگ حضورغیرداوطلبانه درجنگ 90روز+ یک روز حضور داوطلبانه میباشد.توپ خمپاره.
گلوله وقتی میامد نمی پرسید چون سربازی پس با تو کاری ندارم پس میروم سراغ داوطلبان
قبول دارید تفکرغلط 24سال باید از یک جای اصلاح گردد.درلایحه جامع ایثارگران بهتر نیست مبنای خدمات براساس
مدت حضوردرجنگ(سربازیاغیرسرباز)+
حداقل اسیب یا درصد درنظر گرفته شود تا هرکس به اندازه حضور وزحمت خود از خدمات رسانی استفاده کند تا تفاوت هاو ارزش گذاری ها معقولانه و
خدا پسندانه باشد و مورد قبول همه جامع ایثارگران
پاسداران وظیفه 8سال زمان جنگ
باسلام: چه دلیل منطقی وجود دارد که حضور سربازان درجنگ غیر داوطلبانه تلقی میشود. درست است که هرجوان
میهن پرست و عاشق رهبر ونظام وظیفه ملی دارد
و صیانت از ایرانی و
وطن خود به بهای جان خویش میباشد. ولی این درسته مسئولین
مرتبط نظام حضور 2/5میلیون سرباز جنگ را ارزش قایل نشده فقط بخاطر این که چون سرباز درجنگ بودند. ایا ان سربازان جنگ
نبودند.شاید این سرداران الان نبودند؟؟؟؟ که به حضور سربازان در
جنگ بی اعتناباشند.درهیچ کجای دنیا با سربازان جنگ خود این
طور رفتار نمیکنند.درکشور های غربی اگر یک نفر یک روز هم در
جنگ به خاطر کشورش جنگ کرده باشد ارزش دارد. در امریکا مبنای خدمات رسانی به بازماندگان جنگ برمبنای حضور 90 روز غیر داوطلبانه درجنگ+یک روز حضور داوطلبانه درجنگ میباشد. درحالی که درکشور خدمت درجنگ چون سرباز بودی ارزش ندارد . انها نه عدالت دارند ونه اسلام دارند. فقط نحوه مدیریت قوی دارند.متاسفانه
خدمات رسانی به ایثارگران ظاهرا نه رزمندگان دوران جنگ ونه جانبازان زیر25 درصد درنظر گرفته نشدند؟؟؟؟؟ بهتر بود.
جدولی ترکیبی از حضور درجنگ ( صرف نظر از غیرداوطلبانه بودن که فقط گریبانگیر سربازان میباشد)+ میزان هراندازه درصد که هرکس دارد. تفاوت ها باید باشد ولی نه بصورت همه(بالای 25 درصد) و هیچ (زیر25 درصد) به هرکس به اندازه درصد خودش ومدت حضور در جبهه ها امتیاز دهی گردد.فکر نمیکنم خواسته زیادی باشد . بجای این اختلاف سلیقه ها وحدت رویه نسبتا قابل قبول همه بهتر نیست ؟؟؟؟؟
سیروس
چرا به بازنشستگان قبل از 21/10/88 که سابقه حضور در جبهه دارند حق ایثارگری داده نمی شود چرا تبعیض قایل میشوید واقعا این عدالت است چه برنامه ریزی درستی دارید
سربازان رزمنده
با سلام خدمت اقای دکتر احمدی نژاد ریس جمهوری محترم ومردمی ایران: چرا حضور دوونیم میلیون نفر سربازدرجنگ هیچ ارزشی ندارد وازدریافت فوق العاده ایثارگری محروم میباشند.چرا دونوع رفتارکاملا متفاوت درارتباط با ایثارگران دردولت عدالت محور وجود دارد.مگرجنگ سربازان با جنگ سرداران ویا سایرین فرقی داشت. چرا درحق سربازان جنگ در24سال بعداز اتمام جنگ همیشه اجحاف شده وهمیشه مورد بیمهری و هیچوقت هم دیده نشدند. شاید دردولت شما سربازان جنگ مورد عنایت قرار گرفته واز دریافت فوق العاده ایثارگری بهرمند گردند.درکشور های اروپایی و امریکا مبنای خدمات رسانی مثل کشور ما نیست اگر یک روز هم غیر داوطلبانه درجنگ باشی ارزش دارد.به امید اصلاح قانون فوق العاده ایثارگری معاونت توسعه و نیروی انسانی ریس جمهور باسلام: تفاوت ها درنوع خدمات رسانی به ایثارگران درطول 24سال بعداز جنگ وبی محلی به تمام ایثارگران به حدی رسیده
ازتفاوت به ظلم اشکار تبدیل شده است؟؟؟؟ چرا حضور سربازان
درجنگ ارزش مادی وعرفی ندارد. حتی لفظا هم از سربازان جنگ تقدیر نمیشود همه جا گفته میشود وظیفه شما بوده باید
به جنگ میرفتید معلوم نیست ما که رفتیم و انهای که نرفتند.
درچه چیزی فرق داریم. درکشورهای غربی اگر یک نفر حتی یک
روز درجنگ شرکت کرده باشد.ارزش دارد.حالا چه سرباز باشد وچه غیرسرباز باشد حضور درجنگ با هر عنوان ارزش دارد.ومبنای
خدمات رسانی به بازماندگان جنگ بهتر نیست حضور درجنگ با هر عنوان + حداقل اسیب یا درصد باشد؟؟؟ به امید رفع این تبعیض های اشکار وازار دهنده.تمام درخواست ها مادی
نیستند. حضور سربازان درجنگ به هیچ عنوان مورد حمایت
مسولین نظام نبوده ودرهمه قوانین مربوط به ایثارگران بدون
استسناء حضور سربازان درجنگ غیر داوطلبانه بوده وحتی ازنظرقانونگذاران ومخصوصا دولتمردان دولت عدالت محور
ارزش بحث را هم ندار
عباس کاظمی کواکی
باسلام وخسته نباشید خدمت شمامن درتاریخ27/08/91مدارک پایان خدمت خود راتحویل سازمان نظام وظیفه نموده ام ولی تاکنون کارت هوشمند برایم صادرنشده میگویند هنوز هیچ استعلامی ازنیروهای مسلح نرسیده الان حدود7ماه شده مگراین استعلام چقدرکارداره باتشکرازشما؟
خيراله
اين كسري خدمت ها كه در سيستم ثبت شده كي اجرا خواهند شد
خيراله
اين كسري خدمت ها كه در سيستم ثبت شده كي اجرا خواهند شد
ميثم
براي اونايي كه درصد كمتر از 25وجبهه كمتر از 30 ماه دارند گفته شده اگر جمع امتياز آنها به 30 برسه معاف ميشن. مي خوام بدونم اين امتياز چطور محاسبه ميشه؟ من بابام 10%جانبازي داره و18ماه و 5روز جبهه آيا معاف ميشم.
یونش
تو رو خدا این معافیت 3 برادری یا 4 برادری رو تصویب کنید یا حداقل یه کسر خدمتی واسش بذارید-خدایی عادلانه نیست یکی با دو برادری معاف میشه . یکی با چهار برادری معاف نمیشه
سید رحمان
سلام ضمن خسته نباشید
من 89/12/22 کسری خدمت پدرم که 27 ماه در جهپه حضور داشت از سپاه گرفتم که 16ماه 6 روز خدمت منو شامل می شه ولی هنوز تو سیستم ثپتش نکردم الانم 4 ماه از خدمتم می گذره .
می خوام بدونم الان این کسری من قابل قبول است یا ازش کسر می شه چون در ستاد شهرستانی که خدمت می کنم به من گفتند که به ازای هر ماه از کسریت 5 روز اظافه می خوری
اگه ممکنه راهنمایی کنید که این کسری من چه جوری تو سیستم ثپت می شه
با تشکرفراوان
آرتان
سلام.من درست متوجه بند اول مسئله نشدم.لطفا برام توضيح بدين:خدمت كسي كه مدرك ليسانس داره يك ماه كم ميشه؟يا بستگي به اين داره كه پرو‍زه تحويل بده؟اگه تحقيقات علمي نده خدمت يك ماه كم نميشه؟
حمید
در سال92 برای مشمولان لیسانس کسر خدمت یک ماه شامل میشود
ﻣﺠﺘﺒﻲ طاهري
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺑﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﺷﺎﻏﻞ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﺑﻴﻤﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ?ﻧﺒﺎﻳﺪﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻰ ﻣﺎﻩ ﺟﺒﻬﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﻮﺩﻡﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﻡ ?????
عسگر علی بیرامی
21 ماه جبهه دارم و دارای کارت ایثارگری هم هستم و پسرم تک فرزند بوده , تقاضای کسر خدمت برای ایشان دارم. ایشان متولد 19/7/1373 می باشد. خواهشمند است دستور مساعدت را مبذول فرمایید.
سعید اکبری
باسلام بنده یک سال منطقه دارم پانزده درصد جانبازی دارم ایایکی فرزندم معاف می شودیا نه درضمن بنده بازنشته. نیروهای مسلح. می باشم09125401537
متاهل
با سلام؛
وضعیت سربازان متاهل دارای فرزند ممنون میشم در اولویت باشیم:
سن 26 سال
تازه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
متاهل (دو سال ازدواج نموده ام)
دارای فرزند (نوزاد) بیمار که الان در بیمارستان هست و بیماری ناشناخته ایی بهمراه کلی هزینه درمان داره!
پدر 61 سال تمام و بازنشسته
تک فرزند ذکور و بدون غیبت سربازی
وضعیت مالی متوسط (ماهی 800 هزار تومان درآمد)
با این تفاسیر باز هم چند روز آینده باید به خدمت سربازی اعزام شوم بمدت دو سال بدون هیچگونه تخفیف و حقوق مناسبی!
در حالیکه تا سال گذشته با سن پدر 60 سال تمام معافیت تعلق میگرفت!
ابراهيم صالحي
با عرض سلام . الحمد الله د رمملكت اسلامي هستيم .با توجه به اينكه عدل و عدالت كه از صفات خداوند است جزو اصول شناخته شده و خداوند عالم مي فرمايد آيا آنهايي كه مي دانند و نمي دانند با هم برابرند و عدالت حضرت علي عليه السلام الگو ي ما قرار دارد آيا يك وظيفه فوق ليسانس بايد مدت خدمتش مثل يك وظيفه ديپلم باشد يا يك وظيفه متأهل كه گرفتاري هاي زندگي دارد بايد با يك وظيفه مجرد يكي باشد اي مسؤلين قبل از اينكه خدا بر عملمان رسيدگي كند بياييد خودمان رسيدگي كنيم يقين داشته باشيد خداوند حاكم روز جزا است .
کمال حسینی کار
بسمه تعالی
با سلام و احترام
بنده کمال حسینی کار متولد سال 67 متاهل و دارای یک فرزند هستم. مدرک تحصیلی بنده فوق لیسانس مهندسی علوم خاک در دانشگاه تربیت مدرس تهران بوده است.
من از تمام مردم ایران سوال دارم کدوم ادم کدوم قانون کدوم فران و اسلام و پیغمبر میگه تو این وضعیت اقتصادی، من بدبخت تو یک شهر دیگه سربازی بکنم.
حداقل تو شهر خودم با مدرک فوق لیسانسم کارگری میکردم و خرج زن و بچه م رو در می آوردم، حالا چطوری برم یه شهر دیگه که کسی و ندارم و خونه ایی ندارم و با کدوم پول خونه بگیرم با کدوم پول و کار خرج خانواده م رو بدم.
کدوم انسان میخواد من با این وضعیتم اینطوری سربازی کدوم مسئول به این کار دستور داده، اگر مسئولی به این امر کرده جوابش با خدا و قران. از وقتی شنیدم منه متاهل و با یه بچه باید برم سقز تا سرباز فرار نشم و تا خدمت سربازی اونجا باشه دارم دیونه میشم.
پارتی بازی در این حد.
دوره اموزشی کلیه ی مدارک رو تحویل دادم، به گفته رهبری و به گفته جانشین نیروی انسانی من باید دوره سربازی بیفتم شهر خودم و حتی نزدیکترین مکان به زندگیم.
جرا باید یه سری دیگه بیفتن ولی من و امثال من تو شهر خودمون نباشیم.

شما رو مدیون خدا و قیامت میکنم اگه این خبر و به گوش مردم و مسئولین نرسونید
پژمان
با عرض سلام،همان طور که از طرف ستاد کل اعلام شد ان دسته از افرادی که تا پایان سال ۹۲اعزام بشن برداشتن کسر خدمت شامل انها نمیشه،پس چرا الان کسر خدمت جبهه نمیدن،میگن باید بخشنامه بیاد ،این بخشنامه کی میاد،باتشکر
سهراب ناعمی از استان اردبیل شهرستان بیله سوار
فرزندم سال 85 شهید شده ولی تا به حال بنیاد شهید شهادتشو تایید نکرده سرباز نیروی انتظامی بود اخیرا هییت وزیران مصوبه تصویب کردن که طبق اونمصوبه شهید محسوب میگردد و وقتی مراجعه کردیم به سازمانهایه مربوطه گفتند که این مصوبه شامل پروندهایی میشود که از تاریخ ابلاغ مصوبه به بعد اتفاق افتاده ایا پسرم سرباز این خاک و بوم نیست ایا فرزندم از اسراییل امده من حکم شهادت فرزندم را خواهانم
مجید
باسلام فرزندان ایثارگرکه متولد1373 به بعدهستند دور از انصاف است که حق اینان ضایع گردد وکسی پیگیر هم نمیباشند
مجید
سلام علیکم خواشمند است درخصوص فرزندان ایثارگران متولد 1373 به بعد که مشغول خدمت هستند کسر خدمتشان چه اقدامی صورت گرفته که حقشان ضایع نگردد
دهلران سرباز را موش می خورد وتغذیه نامناسب است لطفا رسیدکی شود
دهلران سرباز را موش می خورد وتغذیه نامناسب است لطفا رسیدکی شود
محمود کوهکن
سلام .بازنشسته نداجا هستم 60 سال سن دارم 74 ماه سابقه جبهه دانشجوی کارشناسی عمران بخشنامه ای برای تخفیف شهریه برای خود من وجود دارد .لطفا راهنمایی کنید باتشکر
خرید سربازی سال 94 شامل سربازان فراری که 8سال از اعزام به خدمت اولیشون گذشته میشه و دیگه شرایط اجتماعی رفتن به سربازیو ندارن
رامین
باسلام پدر من 21 ماه سابقه جبهه داره و من متولد 7/1/73هستم چرا برای کسانی مثل من متولد 73وبعد هستن کسری خدمت نمیدین این چه قانونیه که فقط برای افراد خاص گذاشته میشه چقدر اینجا تبعیض قائل میشن بین کسانی که در جبهه بودن مگه حتما باید پدرمون توجبهه شهید یا اسیر یا جانباز میشدکه از این قانونای خاص بهره مند بشه حالاکه سالم برگشتن باید بشینن غصه بخورن کاش ماهم اسیر میشدیم یا جانباز میشدیم تا هم زندگیشون تامینه وکلی حقوق میگیرن وبه اونایی که سالم اومدن هیچی به هیچی لااقل از این کسری خدمت بهره مند بشن تا یه بهره ای از این قانون ببرن
علی
تبعیض تبعیض تبعیض آخه فرق متولدی سال ۷۲ با ۷۳ چیست این دنیا به جایی که پاسخ نمیدید لااقل از آن دنیا ی خود بترسید.
شهریار
سلام . من در سال 89 اعزام شدم بعد از 14 ماه دوره ضرورت جهت ادامه تحصیل ترخیص شدم در سال 93 دوباره اعزام شدم . مدت خدمتم 18 ماهه محسوب می شود...
جواد
درخواست برگه اعزام ج
محسن جلالی
اینجانب در حال حاضر 14ماه خدمت میباشم و بخاطر شنیدن کسر خدمت متاهلی ازدواج کردم میشه بگید ایا شامل بنده می شود.
سعید
با سلام
آخه یه کم فکر کردن بد نیست.
برای 30 ماه خدمت پدر یک فرزند از تمام خدمت معاف میشه.
و برای 27 تا 29 ماه که تنها بین 1 تا 3 ماه از 30 ماه کمتره، 9 ماه کسر میشه.
اگر بخواین طبق فرمول پایینی حساب کنید که 30 ماه خدمت هم حداکثر باید 10 ماه کسر بشه.
ولی اگر معیار 30 ماه باشه که این درسته در صورت 27 تا 29 ماه خدمت در جبهه باید از 70 تا 90 درصد خدمت فرزند کسر بشه.
کمی بیندیشم..
آرش
سلام.پدر من 21ماه سابقه منطقه جنگی دارد و در سال 89 به مدت 12 ماه کسری خدمت برای من ثبت کرده بود.
اما الان که من اعزامی برج 4 هستم متوجه شدم که کسری من حذف شده.
پیگیری که کردم گفتن دوباره باید کسری را به روز کنم ,آیا امکان این وجود دارد که همان 12 ماه کسری را به من بدهند یا طبق قانون جدید محاسبه میشود؟
فرهاد احمدی
با سلام سردار شما را بخدا و به قران قسم می دهم یه فکری بحال بازنشستگان صعب العلاج که از سال 91 حق نگهداری شان برداخت نمی شود بکنید بخدا با این حقوق کم و از طرفی بیماری و قطع شدن حق نگهداری شرمنده خانوادهایمان شده ایم لااقل با این تورم و گرانی و هزینه های کمرشکن زندگی دیگر این چه ظلمی است که 98 هزار تومان حق نگهداری یمان نیز قطع شده است . و لطفا به آقای دقیقی رئیس ساتا هم تذکر دهید اینهمه در رسانه های گروهی نگویند تمام مطا لبات بازنشستگان نظامی برداخت شده است . اگر برداخت شده بس این طلب حق نگهداری ما کی واریز شده . بس چرا آن را قطع کردید.
سعید
با سلام.اقا بنده سرباز فراری هستم فرزند جانباز هستم.یعنی مادرم جانباز هست.پدرم سنش 63 هستشرایط معافی یا استخدام دارم یا خیر.لطفا جواب دهید
مرتضی
سلام . من در سال 89 اعزام شدم بعد از 14 ماه دوره ضرورت جهت ادامه تحصیل ترخیص شدم در سال 94 دوباره اعزام شدم . مدت خدمتم 17 ماهه محسوب می شود.و پدر من 5 ماه چبهه بوده کسری به من تعلق نمی گیره ؟؟؟
علی
ما شدیم 11 ماه و 1 روز. 9 ماه و 30 روز مونده ....
حامد
با سلام
من پدرم 10 ماه شلمچه داره و حدود 27 ماهم منطقه عملیاتی کردستان.بانه. خودم هم 2 سال بسیجی فعال دارم دانشجوی سال آخر کارشناسیم....میشه بگین من معاف میشم یا نه.یا چقدر من کسری میخورم...؟
محمد حسین
با سلام
این جانب به مدت 4 سال تمام در دانشکده تربیت پاسداری امام حسین تحصیل و بعد از 4 سال و گرفتن حکم ستوان دومی به مدت یک سال و یک روز خدمت نموده ام. لازم به ذکر می دانم در اغاز شروع به تحصیل به دلیل نظامی بوده دانشکده دروه عمومی پاسداری را به مدت 5 و نیم با موفقیت به پایان رسانیده ام. از شما مسئولین محترم خواهشمندم با توجه به ماده 13 نظام وظیفه بنده را راهنمایی کنید که ایا کارت سربازی به بنده با تجه به این سوابقم تعلق می گیرد یا اینکه کسر خدمت به بنده تعلق می گیرد . میزان کسر خدمتم را به ماه به بنده بگویید. این جانب به یگان خدمتیم مراجعه کرده ام ولی متاسفانه اطلاع دقیق به بنده داده نشده است.
ایمیل بنده:mohammadhoseinsalah@gmail.com

و من الله التوفیق
علیرضا منصوری الموتی
سلام پدرم 24 ماه سابقه جبهه دارد برای من سال 89 کسر خدمت گرفته سال 94بنده اعزام هستم 14 ماه و 12 روز کسری دارم ثبت هم کردم در سال 89 ماهی 18 روز بوده آیا الآن دفترچه پست کنم کلش بهم تعلق میگیره؟
حسین
سلام احتراما به علت انحراف چشم ازسربازی معاف شدم درصورت عمل جراحی می توانم استخدام ارتش شوم باتشکر
علی
سلام پدرم در سال 65 تا 67 در گردان مرزی گزیک بیرجند خدمت کرده است کسری میشه برای من گرفته بشه من در حین خدمت هستم با تشکر
اين امتيازات براي كساني كه سابقه جبهه وحتي مدت طولاني دارند ولي داراي فرزند نمي باشند ويا فرزند پسر ندارند چگونه در نظر گرفته مي شود لطفابادر نظر گرفتن اين موضوع عدالت را برقرار نمائيد
باتشكر
جانعلی کرمی
سلام :فرزندم متولد1371الان دانشجو هست خودم 23ماه سابقه جبهه دارم آیا کسری خدمت شاملش می شود؟
امید
سلام ایا در خدمت سربازی هم میتونیم کار تحقیقاتی برای ارگان مورد نظر انجام بدیم از تهسیلات معافیت استفاده کنیم دانشجو هستم
محمد
با سلام...
پدر من از تاریخ 23/4/1366 الی 27/5/1367 در منطقه جنگی حضور داشته و از تاریخ 28/5/1367 الی 23/2/1368 در منطقه عملیاتی شمالغرب(80%) بوده..و دارای 10%جنبازی نیز میباشد!
میخاسم بدونم این منطقه عملیاتی هم جز سابقه پدرم حساب میشه برا معافیتم؟
محمد
ایا درسته ماکه متولد 1375 هستیم کسری تعلق نگیره .جون مادراتون جواب بدین.
فرزاد
سلام پدر من 20 درصد جانبازی و بیست ماه رزمندگی دارد و بیست ماه بسیج فعالی دارد آیا من معاف میشوم ؟
عباس
سلام من متولد 1375هستم بابام بازنشسته نيروي انتظامي هسته ٢٤ماه منطقه عملياتي خدمت كرده .ايا به من كسري تعلق داره تو رو قران جواب بدين
من متولد ۷۳هستم احتمال داره قانون جدید بیاد منم از کسر خدمت استفاده کنم
علیرضا
سلام من متولد۱۳۶۵ هستم ودرسال۸۶ اعزام بهخدمت شده ام ودرسال ۸۷/۱۰/۲۲ فراری شدم وحالا خودم رامعرفی کردم پدرم هم ۳۸ماه جبهه داره ایا به من کسری تعلق میکیره
ehsan
سلام من متولد 73 هستم و پدرم جانبازو جبهه داره چرا نباید ب من تعلق بگیره اگه میشه ب گوش مسعولین بالا تر برسه ممنون میشم.ماشالله نیرو هم تو کشور زیاده پس چرا نباید منو امسال من استفاده کنیم از این قانون؟
حسین
مگه ما ۷۳ ایا خون کردیم که بهمون تعلق نگیره کسری؟ چرا عدالت رعایت نمیشه؟؟؟
محسن مظفری
سلام پدر من از سال 67تا سال 69 در سردشت اذربیجان خدمت کردهه ایا سردشت غرب کشور بودهه جز مناطق جنگی محسوب میشه وبه من کسری تعلق میگیرهه
فرزاد خالقی
باسلام پدرم از سال 64تا 66در رباط کریم خدمت کرده و در اونجا نگهبان اسیران عراقی بوده آیا به من کسری خدمت تعلق میگیرد ؟
مهدی
سلام.برادر من از کسر خدمت جبهه پدرم استفاده کرده و 6سال قبل 14 ماه کسری خدمت اورده بود.جبهه پدرم حدودا 24 ماه بود. الان من میتونم از اون کسری استفاده کنم یا دیگه تموم شده؟
خدایار فرهادی اصل
من 14 ماه جضور در جبهه دارم آیا پسر بزرگم معاف نمی شود.ضمنا دخترنم علول است.
ابراهیم
باسلام و عرض ادب و احترام وبا آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای محاسبه سنوات بسیجی جهت احتساب نظام وظیفه و دریافت کارت ایثارگری که برای نیروهای ثابت قابل محاسبه بوده اما برای نیروی داوطلب قابل احتساب نیست جهت احقاق حق باید چگونه و به کجا مراجعه کنم باتشکر
عباس فقیهی
من مدت 24 ماه درخط مقدم دوران سربازی از تاریخ 59/11/15 لغایت 61/11/15 درجبهه بوده ام شرایط خدمت فرزندم چطوری میشه . معاف یا تخفیف خدمت ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید.
میلاد
من متولد 73 هستم چرا نباید به ما کسری تعلق بگیره مگه ما آدم نیستیم چرا نباید تعلق بگیره دلیلش چیه.رسیدگی کنید
رسول
چرا ب سوالا پاسخ داده نمیشه ؟ :| الان ینی کسایی ک متولد 73 اند بهشون کسری خدمت تعلق نمیگیره؟؟؟
چرااخه
امیر
باسلام چرا نباید کسری به متولدین 73تعلق نگیره حالا یکی که جبهه داره اما پسر متولدزیر73نداره باید چیکار کنه اونا ادم نیستن یا خلوص نیتشون کم بوده چرا مسولین رسیدگی نمکنن??
علیرضا
من 9ماه و 16 روز سابقه جبههبصورت بسیجی دارم و فرزندم سرباز ومتولد 1375می باشد چرا باید کسر خدمت شامل نشود
علی کلاته میمری
از همه مسولین شدیدا خواهش میکنم که این قانون رو اصلاح کنند این انصاف نیست به دور از عدالته که متولدین ۷۳هیچ کسری نداشته باشند و متولدین قبلی کسری کامل داشته باشند.اگه کمبود سرباز دارین این راهش نیست.
علی کلاته میمری
اگه کمبود سرباز دارین عدالت اینه که کسری رو کم بدین ولی به همه بدین نه این که فقط بعضی ها جور کمبود سرباز رو بکشند. این نهایت بی عدالتیه
علی
باسلام جواب خدا رو چه جور میخواین اون دنیا بدین این چه قانونیه که گذاشتین من پدرم 28ماه سابقه جبهه داره ولی به من تعلق نمیگیره چون متولد 74هستم چرا متولدین 72میتوانن استفاده کنند اما من نه فرق من با سربازه متولد 72چیه چرا به ماظلم میکنین پدره منم عین پدر اون 28ماه توجبهه برای نظام جنگیده خواهش میکنم اصلاح کنید این قانون رو.
عارف
سلام این قانون جدید معافی که در ازای۱۲ما حضور در جبهه یک فرزند معاف میشود که به تصویب مجلس هم رسید ایا به تصویب شورای نگهبان و ستاد کل تامین نیروی انسانی رسید است
محمد
پدر من ٢٧ ماه جبهه داشته و برادرانم از ان استفاده نكردن من منول ٧٥ هسم ايا اين انصافه ك من معاف نشم ولي اوني ك خيلي كم تر جبهه بوده پدرش و متولد ٧٢ هس معاف بشه مگ ما شيعه نيسيم ناسلامتي بچه مسلمونيم پس اين عدالت حضرت علي كجاس چرا اين همه نا عدالتي احتمالا مسولان عزيز فرزند متول ٧٢ ب بالا نداشتن ك اينو تصويب كردن
حمید
ترخدا جون مادرتون این قانونتونو عوض کنید پدر من 16 ماه جبهه داره ولی من چون 76 هستم شاملم نمیشه اخه چ ربطی سال تولد داره خودتون ک گل پسراتونو رد میکنین برن ب ماها چیکار دارین
علی
اخه یکی با بچه های شما این کارو بکنه خوشتون میاد مگه کسایی ک بعد 72 دنیا اومدن خون کردن شاملشون نمیشه نامردا خدا ازتون نگذره با قانوناتون
مهدى
سلام،وقتى كه ميگيد قانون همه جوانب رو در نظر ميگيره و تبعيذ قايل نميشه چطوريه كه به متولدين ٧٢ به قبل كسرى خدمت جبهه پدر تعلق ميگيره ولى متولدين ٧٣ به بعد تعلق نميگيره،لطفا يه دليل منطقى بياريد كه تفاوت بين متولدين ٧٢ به قبل و ٧٣ به بعد رو نشون بده
71
چن ماه کسری دارم پدرم 24-ماه خدمت داره
قربون شما ک ب فکرمی زنده باد 72به قبل
سعید
واقعا چرا ما73ادم نیستیم
فرزادعبادی
باسلام پدر من 15درصدجانبازی دارد11ماه حضوردرجبهه دارد میخواستم بدونم چندماه کسر خدمت شامل میشه خواهشا جواب بدین متولد72هستم.
نیما 73
متولدین 73 به چه گناهی مرتکب شدند !؟ پدر ما هم 24 ماه خدمت کرده ... چرا آخه !؟ دلیلش چیه ؟ با این قانون مزخرفتون .... اه
علی
با عرض سلام واقعا متون گرم نباید به متولد73به بعد کسری تعلق بگیره چون پدر های ما اشتباه کردن و رفتن خدمت کردن و از جون گذشتن ایشالله اگه جنگ شد ما هم این قوانین شمارو در نظر میگیریم و قدم از قدم بر نمیدار
کیوان
سلام من متولد ۷۲هستم آیا پدرم ۲۴ماه جبهه داره برای برادرم استفاده کرده برای منم میتونه استفاده کنید نه یا فقط اون بار بوده
حسن
سلام حسته نباشید کیوان شما داداشت چند ماه کسری دادن بهش
به این شماره تماس بگیر ممنونم داداش
محمد رفیعی
من متولد 73 ام دارم میرم خدمت هیچی هم کسری ندادن بهم.پدرم 24 ماه سابقه جبهه و پنج درصد جانبازی.خدا وکیلی انصاف این جا هیچ معنایی نداره.یعنی نسل سوخته به معنای واقعی یعنی ماها که اوایل دهه هفتاد بودیم
سلام درود بر رزمندگان اسلام لطفا برای سربازان متولد 72 به بالا نیز خدماتی در نظر بگیرد بنده 25 ماه منطقه عملیاتی دارم تنها فرزند ذکورخانواده از سی سال خدمت و 25 ماه منطقه عملیاتی قبل از قطعنامه و 90 ماه بعد از قطعنامه هیچ گونه استفاده ای نکرده در این خصوص حقوق ماه ضایع شده و مایه سرافکنگی ما نظامی ها شده میگویند شماها کجا خدمت کردید ویا جزئ این مملکت نبودید لطفا بازنگری از این قانون بکنید که همه استفاده بکنند و نه اینکه مایه دلخوری و نگرانی خانواده ها شود
رحیم
به اعزای هرماه جبهه 15 روز کسری میدن درسته
عبدالله حویزاوی
ازسال58 تا 61 بعنوان پاسیاران انقلاب درشهربانی سابق دراداره راهور مامور بخدمت بودم الان فرندم متولد 71 درخدمت بسر میبرد وان سالها اهواز منطقه جنگی بود ایا کسری 7 ماه بنامبرده تعلق میگیرد از بزرگواری شما سپاسگزارم
محمدرضا
سلام . حدیث امام خمینی در رابطه با عدالت «عدالت یعنی نه ظلم بکن و نه زیر بار ظلم برو. برنامه تشیع و امام ما در این دو کلمه خلاصه می شود: نه تحمل ظلم بکن و نه ظالم باش»
جمع بندی کنیم از مسئله ی متولدین73به آنها کسری تعلق نمیگریند
ما مسلمانیم این قانون تاکی به ما ظلم میشود .اصلا مسئله عقلانی نیست . اگر قانون اجرا شود با همه استفاد کنند اگر دیگران استفاده نکنند عدالت نیست ظلم است .پیگیری کنیم .
احمد مطوری
سلام علیکم پدر بنده حقیر در زمان جنگ یعنی از سال 61تا63سرباز امیدیه پدافند هوایی پنجم شکاری خدمت میکرد ایا من 7 ماه کسری ایثار گری به بنده حقیر تعلق میگیرد البته ناگفته نمونه پدرم هم در زمان جنگ به خرمشهر ماموریت میرفت
مطیع رهبر
فقط میتونم بگم خدا لعنتتون کنه که همه ی قانوناتون مردمو اذیت میکنه فقط ،مگه ما که بعد از ۷۲دنیا اومدیم ایرانی نیستیم دلمون خوش بود که حداقل جانبازی پدرمون یجا بدردمون میخوره
با سلام اینجانب متولد 72 هستم و تک فرزند پدر م 17و نیم ماه سابقه جبهه و رزمندگی دارد با مدرک لیسانس لطفا بگویید چند ماه باید خدمت کنم؟
erfan
واقعا ک تو قوه قضایی نیرو های مصلح که باید قانون رعایت بشه قانون رعایت نمیشه بعد انتظار دارن ک ما از قانون پیروی کنیم منی ک متولد 75 هستم چرا نباید به من کسری بدن و چرا به مشمولان 72 کسری میدن مگه اونه چیکار میکنن ک ما نمیتونیم بکنیم اشتباه میکنیم که میای خدمت؟
من اینجا پست گذاشتم درست ولی اینجا کسی نیست ک به این داستانا رسیدگی کنه اگه کسی راهشو بلده بگه من اولین نفر اقدام میکنم واسه عتراض پیشه او بالاییا
ناموسا خودتونم پیگیر باشین
هادی
سلام .من برادرم تلفیق جبهه جانبازی 25 درصد گرفته سال 86(ضریب40)بعد یک سال استخدام نیروهای مسلح درامده خودم متولد 72 هستم سال 94 اقدام کردم برای ابطال کارت معافیت برادر ولی مسئولین نظام وظیفه گفتن مهلتش گذشته .واقعا اگر قانون گذاشتن که ایثارگر به حق حقوقاتش برسه چرا بر میدارن و اینطوری ضایع میکنن حق امثالی مثل من...؟
مریم
سلام فرزند من سال 76 دنیا اومده پدرش هم 24 ماه خدمت در جبهه داره اونم درسخت ترین عملیاتهای رمصان ونصر 7 و... درمنطقه کردستان پارسال دیپلم گرفت چرا این قانون کسر خدمت ومعافی شامل پسر من نشه من با مردی زندگی میکنم که جوانیشو در جنگ وکشت وکشتار گذرونده وروی اعصاب وروحیه اش تاثیر گذاشته بدون هیچ مدرکی که نمیشه ناراحتی روحی همسرم رو ثابت کنم که به اون دوران بر میگرده از مقام معطم رهبری یا هر کسی که میتواند تقاضا دارم این قانون شامل حال همه ی کسانی که در جنگ بودند بشه وگرنه ما به این همه تفاوت وفرق گذاشتن بین مردم راضی نیستیم این حق همه هست نه بعضیا
vahid
بسم تعالی
موضوع:در خواست جمعی از فرزندان ایثارگر ایران اسلامی از رهبر معظم انقلاب امام سید علی خامنه ای
با عرض سلام و ادب به رهبر فرزانه و عادل جمهوری اسلامی ایران
بنده ی حقیر و جمعی کثیر از جوانان تحصیل کرده و نخبه ی شیعه و بسیجی ایران عزیز از شما تقاضا و درخواستی داریم ما برای ازدواج و تشکیل خانواده مانع سربازی را پیش رو داریم و مشکل از آنجا شروع میشود که زمان ارسال مدارک تا پایان سربازی تا 30 ماه از وقت یک جوان را میگیرد-جوانی که میتوانست در این مدت کارآفرینی کند و چرخه ی اقتصاد مقاومتی را بچرخاند وتشکیل خانواده داده و جعیت ایران اسلامی را از حالت خطر پیری رو به سوی جوان سوق دهد و علیه دشمنان ایران عزیز ضربه ای کوبنده باشد از شما تقاضا دارم که دل ما جوانان بنی هاشم زاده را شاد کنید و با حکم مطلق خود قانون مصوبه ی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 103 مجلس شورای اسلامی درباره ی کسری خدمت فرزندان ایثارگر که هر یک ماه حضور جبهه ی پدر در دفاع مقدس یک ماه برای فرزندش کسری قایل شوند را تصویب کنید و خودتان شخصا این موضوع را پیگیری کنید.
امام عزیزم خواهشمند است نامه ی بنده ی حقیر را مد نظر قرار داده و دست پر مهرتان بر سر جوانان مدافع ارزش های ایران اسلامی بکشید .
با تشکر.
عضو سایت پایین بشید و این نامه رو ارسال کنید هر چی تعداد بالاتر باشه مطمینن نامه رو سریعتر مد نظر قرار میدن و کمکی میشه برای همه.
http://www.leader.ir/fa
محمد محمدی
با سلام خدمت فرماندهان بزرگوار .اینجانب 34ماه خدمت جبهه دارم ولی تک فرزندپسرم متولد 1387میباشد. شنیدیم جبهه محاسبه نمیشه .ایا صحیح هست ؟اگه جواب بنده بلی هست ما چه گناهی کردیم واقعا"در حق ما مردم که حق الناس است کوتاهی میشه لطفا"تجدید نظر کنید واز فرمانده کل قوا درخواست تجدید نظر نمایید که موجب رضایت حق تعالی ورزمندگان جبهه رفته میباشد-ممنون
مجید
با سلام چرابه سربازان ژاندارمری کارت ایثار نمیدهید فقط یک برگه میدن که اونم باید بری تامرز لطفا از تهران اقدام کنید از پلیس + ۱۰ ممنون مثل گواهی نامه
محمد ناجی
سلام و خسته نباشید
من کسری خدمت سال 89 گرفتم 8ماه سه روز متولد 66هستم الان تو خدمت سربازی هستم من این کسری دارم میتونم استفاده کنم یا باید دوباره اقدام کنم
با تشکر
محمد
سلام خسته نباشید اینجانب بدرم 8 سال در منطقه عملیاتی کارمند اموزش و برورش بوده و درس داده میخاستم ببینم رزمنده محسوب میشه یا ن
...
ن سلام ن هم عرض ادب میگم ناموسن این چه وضعشه خودتونو قانوناتون اخه مگه متولد 73 خونشون رنگین تره دارین با قانوناتون زندگی مارو خراب میکنین .و خودتون نمیفهمید . من متولد 75 هستم اگه کسری بهم تعلق نگیره ...
رضا
با عرض سلام من کتولد 73 هستم یه خواهشی دارم که همه ی ما بچه ها حرفمون یکیه میخام بدونم کارت ایثارگری پدرم که 19 ماه جبهه داره واسه این مرزو بوم جنگید کجا میخاد بدرد بخوره بابا ماهم ادمیم فرق ما با اونا چیه میگفتن تو دانشگاه بدرد میخوره نخورد دلمونو خوش کردیم تو خدمت شاید بدرد بخوره که میگن فقط شامل متولدین 72 میخوره به خدا خندم میگیره اخه فرقمون چیه تا الان به این قانون فکر کردین؟ من از شما سوال میکنم که کسی این قانون من دراوردی که گذاشتی اخه این قانون چیه خواهشاا به من پاسخ بدبد؟ خواهشااا
علی
نه حرمت سلام کردن دارید و نه ارزش خسته نباشید گفتن
بهترین دوران جوانی را برای دفاع ازین خاک و بوم گذاشتیم اجرمان با خدا اما الان با کسانی که از ترس شهادت فرار کردند و زه جبهه های حق علیه باطل نرفتند هیچ فرقی نداریم.شعورتان کجاست.تاکی باید صبر کنیم تا ایثارگران را ببنید.چرا قانون یک ماه کسری فرزندان ایثارگر را اجرایی نمیکنید.هر وقت انتظار کشیدن فرزندم را برای اجرای این قانون میبینم انگار روحم را میخراشند.ریشخند فرزندانمان شدیم.حرفی برای دفاع از خود و دوران ایثارمان نداریم وقتی شما حمایتمان نمیکنید.خدا از شما نگذرد که روحیه ایثاارگری را از مردم گرفتید.جوانان ما در جوانی پیر شدند.خدمت سربازی سی ماه از عمر یک جوان که دوران طلایی میباشد میگیرد.خداوند ناظر رفتار شما باشد
احمد رضا
همه این ها درست ولی چرا از شرایط سنی چیزی نگفتین .چرا به متولدین ۷۳ و ۷۴ تعلق نمیگیره این چ قانونیه اخه مگه پدران ما ک یکی دوسال دیر تر ازدواج کردن چ گناهی کردن ک جبهشون ب کارشون نمیخوره .پدران ما همون ججوان هایی بودن ک با دستور امام ریختن و جبهه ها رو پر کردن اینا همونایی بودن ک از جون خودشون گذشتن واسه این ملت چرا شرایط سنی گذاشتین واسه فرزنداشون این چ عدالتیه وقتی پدر من و امثال اون ک بچه هاشون ک یکی دوسال از ۷۲ به بعد متولد شدن اون زمان راه های مین گذاری شده رو پاک سازی میکردن وقتی میرفتن هر کس در خونه مادربزرگمونو میزد مادر بزرگمون با ترس و لرز در رو باز میکرد ک اتفاقی واسه بچش نیوفتاده باشه الان حق فرزندانشونه حتی اگر چه کم ولی خب بازم از این امتیاز استفاده کنن واقعا این عدالت نیس ک شرایط سنی بذارین
متولد ۷۴
فقط بگین این چ عدالتیه ک ب اونی ک ۳۰ ماه جبهه داره به فرزندشون معافی میدین کاری ب شرایط سنیش ندارین ولی اونی ک ۲۸ ماه جبهه داره اگه متولد ۷۲ به بالا باشه حتی کسری خدمت هم تعلق نمیگیره این عدالت نیس
الیاس
سلام دوستان ناراحت نباشین این خبر قدیمیه دنبال خبرهای جدید تر باشید
امیر علی متولد ۷۳
من متولد ۷۳ هستم ..

چرا من در متولد ۷۳ به دنیا آمدم ..

متولد سالی که کسری خدمت بهش تعلق نمیگیره چون پدر من جزء جانبازه های شیمیایی نیست.. چون پدر من برای کشور دیگری به غیر از ایران برای جنگ رفته و دفاع کرده.. این عدالت کشور که میگن از کجا آب میخوره .. عکس تابلوی عدالت روی دیوان عالی کشور معنی چی را میده ..برابری ؟؟!!!من که برابری نمیبینم وقتی متولدین ۷۲ به قبل شامل کسری خدمت میشن و ۷۳ به بعد شامل کسری خدمت نمیشن چرا چون خون اون ها رنگین تره؟؟؟؟!!!! یا پدر اونا برای دفاع از کشورشان جنگیده ولی پدران ما در کشورهای دیگر شمیایی یا مجروح شدن ؟؟؟!!!که فرق بینمون گذاشتن نمیدانم یا اینکه ما گناه کردیم در سال ۷۳ به دنیا آمدیم چرا هیچ چیز سر جایش نیست .. چقدر بی عدالتی چقدر ناحقی .. هیچکس جوابگو نیست فقط دم‌از عدالت میزنن دم‌از حقوق برابر میزنن یکی نیست بگه پدر ما برای این جامعه رفته و در جنگ شیمیایی یا مجروح شده درسته که برای دفاع از مملکت رفته و قصد چشم داشتی به چیزی نداشته ولی الان که میبینیم همه با هم برابر نیستن و حقوق ها با هم فرق میکند جنگ های دیگر هم برای دفاع از کشور وجود دارد که مردم با دیدن این همه نا عدالتی هیچ کس دیگر داوطلبانه به جنگ و اسارت نمی رود.. جمع سابقه پدر من ۲۹ ماه می باشد که به خاطر یک ماه کم بودن سابقه تا ۳۰ماه من باید ۲۱ ماه به سربازی بروم کجای این داستان اسم عدالت روشه از مسئولین خواهش میکنم یا به این موضوع رسیدگی کنین یا عکس تابلو برابری عدالت را روی دیوان عدالت عالی کشور بردارین..
ناصر
بنده که 25سال در مناطق عملیاتی بطورشبانه روز در جلو تروریست‌ها و اشرار مسلح همچنان ریگی و امثال این طور افرادی از خدا بی خبر مبارزه کردم الان که فرزندم متولد 72نیست باید چه کار کنم باید فرزندم بردارم بیارم با یک چهارلیتری بینزین جلو بهارستان آتش بزنم تا بسوزد بلکه مشکل بقیه دیگه هیچ راه حلی به نظرم نمیرسد حداقل مشکل بقیه مردم بعداز سال 72هم روش میشود ایافرزند خود سردارزاده کمند سربازی خدمت کرده فرماندهان عالی رتبه از کدام ماده تبصره معاف سردار منتظرالمهدی مگر خودش متولدچند است که الان نوبت سربازی فرزندش برسد یک ماده وتبصره در میآورند خدارا در نظر بگیرید آن دنیا جوابگوی به درگاه خداوند باشید بنده که در مناطق محروم و عملیاتی خدمت کردم بخاطر رضا خدا و فرزندام خدمت کردم جاهایی که بنده خدمت کردم سردار منتظرالمهدی حتی تو خواب ندیده یاسردار زاده کمند وبقیه اقایون خداحق دیگر بیشتر نمی توانم بگویم
احمد رضا
سلام تو رو خدا زود تر قانون برنامه ششم رو اجرایی کنین تا تکلیف ما هم مشخص شه کلی جوان چشم انتظار این قانون جدیده من یه سربازم ک پدرم در دوران جنگ سرباز بوده و درجنگ واسش مشکلاتی پیش اومده و ۲ سال ۵ ماه از ۸ سال دفاع مقدس از ارزش های انقلاب دفاع کرده و همینطور عموم من متولد فروردین ۷۳ هستم و پسر عموم متولد اسفند ۷۲ ک پدرش ۸ ماه سابقه جبهش از پدر من کمتره ما با هم اومدیم سربازی الان پسر عموم بهش کسری تعلق گرفته و داره ترخیص میشه اما من به خاطر ۴۰ روز دیر تر ب دنیا اومدم بهم هیچ امتیازی از جبهه پدر تعلق نمیگیره در صورتی ک پدر من از عموم ۸ ماه بیشتر خدمت کرده اونوقت شما به ۳۰ ماه خدمت جبهه معافی میدین اما به ۲۸ ماه و اندی جبهه هیچ کسری خدمت هم نمیدین اگه متولد ۷۳ باشیم بعد طرف متولد ۷۲ هس پدرش ۸ ماه جبهه بوده بهش کسری تعلق میگیره این نا عادلانس این درست نیس تو رو خدا شرایط سنی رو بردارین ادم دیگه با این جور دو دوتا چهار تایی ک میکنه دیگه هیچ روحیه ای نمیمونه واسه خدمت ما فرزندان ایثارگر هیچ فرقی با هم نداریم چ متولدین ۷۲ و چه به بعد
cloner
سرباز بیچاره و بدبخت است
کسری خدمت برای ما سربازان فکر نکنم که عملی بشه
چون ما باید عمر خئمون روتوی این خدمت تلف کینم و پیر بشیم

آخرشم هیچی
اداره ، شرکت ، سازمان ، به هیچ وجه کار نیس
فقط هر روز و ساعت دعا میکنم که تموم بشه برم دنبال زندگیم
حسین
به فرموده عزیز بزرگوار مان نه شما پایتخت نیشانان ارزش سلام دارید وقتی یکی بچه‌ها یش را همین مناطق عملیاتی که بنده بطور شبانه روز خدمت اونها هم که با بنده بوده چطور فرزندش متولد 75الی 76است برای آون عزیزان بخشنامه نبوده حالا که نوبت بچه های ما شده بخشنامه پیدا شده شماپایتخت نیشانان از کدام بخشنامه برای فرزندتان استفاده کردید ازهمان بخشنامه ای شامل حال تهرانیها شده برای بچه‌ها ما هم در نظر بگیرید دیگر مناطق عملیاتی خوردن آب برکه خوردن نخود کرم زده فایده ندارد لطفا راهنمایی کنید ازهمان بخشنامه فرزندان شما استفاده کنیم خداحق
لطفیان علی
با سلام رزمنده بالای 15 ماه جبهه هستم آیا فرزندم که استخدام نیروی انتطامی می باشد می تواند از خدمت در مناطق عملیاتی و مرزی معاف شود؟
محمد
سلام.من متولد 73 هستم و پدرم حدود11 ماه جبهه دارن.
من میتونم کسری بگیرم؟
چقرکسری به من تعلق میگیره؟
مهدی
سلاو و خسته نباشید
بنده از سال 1373 الی 1376 در سپاه در منطقه کرستان بعنوان آزمایشی خدمت کرده ام و درآن مدت تقریبا 3 سالی از خدمتم مناطق عملیاتی محسوب شده است. آیا این گواهی خدمتی که بعنوان منطقه عملیاتی محسوب شده در تاریخ قید شده هیچ گونه امتیازی نخواهد داشت .
باتشکر فراوان
حمید
با سلام و احترام
خواهشاً جواب بدید!!!
پدر بنده از سال 66 تا سال 68 در منطقه جنوب به عنوان نیروی وظیفه بوده. آیا به بنده کسری تعلق میگیره به طور کامل؟
اگر برادر استفاده کرده باشد متولد زیر 72 به ازای هرماه 18 روز الان میشه دوباره استفاده کرد
رامین.قرایی
من دارم.خدمت میکنم تو.مرز زابل اخرای خدمتتمم.هس نمیدونم.چرا. ب رام کسری نفرستادن
علی دشتیاری
سلام وعرض ادب.پدر بنده از برج 10 سال 67 به خدمت رفته که در نیروی زمینی ارتش بوده ودرمناطق عملیاتی دزفول.سومار وو که به مدت 28 ماه بوده است آیا به بنده کسری تعلق میگیرد در این مورد که پیگیر باشم.ممنون راهنماییم کنین
علی دشتیاری
سلام وعرض ادب.پدر بنده از برج 10 سال 67 به خدمت رفته که در نیروی زمینی ارتش بوده ودرمناطق عملیاتی دزفول.سومار وو که به مدت 28 ماه بوده است آیا به بنده کسری تعلق میگیرد در این مورد که پیگیر باشم.ممنون راهنماییم کنین
محمد علی خاکپور
سلام سردار بر سردار کمالی ،،ودرود بر قوانین واین همه بخشش که اعلام نمودی ،،اما با این همه الطاف باز هم برای ایثار گران کم است ،،سردار شما خودتان از ایثارگرانی .هرچه برای این عزیزان احقاق حق کنی باز هم جا دارد ..ممنون ومتشکریم.ارادتمند (خادم المؤمنین)خاکپور
یوسفزاده ازمشهد
من شاغل نیروهای مسلح هستم با توجه به اینکه خودم شاغل هستم فرزندم که الان مشمول خدمت سربازی شده میتونه در محل سکونت خانواده خدمت کنه یا نه لطفا راهنایی کنید . متشکرم